Havari med OY-VGA ved Kiev (UKKK) d. 11-12-2015

Publikationsdato 11-12-2015
Havari/Accident 300-2015-56 OY-VGA Motorfly/Aircraft Kiev (UKKK) 2015

300-2015-56