Havari med OY-XZX ved Herning (EKHG) d. 5-6-2015

Publikationsdato 05-06-2015
Havari/Accident 530-2015-46 OY-XZX Svævefly/Glider Herning (EKHG) 2015

530-2015-46