Havari med OY-JDL i Kolding/Vamdrup (EKVD) d. 17-01-2016

Publikationsdato 17-01-2016
Havari/Accident 510-2016-298 OY-JDL Motorfly/Aircraft Kolding/Vamdrup (EKVD) 2016

510-2016-298