Havari med OY-BTT ved Varde Flyveplads d. 24-3-2016

Publikationsdato 23-04-2016
Havari/Accident 510-2016-301 OY-BTT Motorfly/Aircraft Varde Flyveplads 2016

510-2016-301