Havari med OY-BFL ved Hov d. 9-5-2016

Publikationsdato 09-05-2016
Havari/Accident 510-2016-303 OY-BFL Motorfly/Aircraft Hov ( Privat airstrip ) 2016

510-2016-303