Havari med OY-GTO ved Nordborg Airfield (EKNB) d. 15-9-2016

Publikationsdato 15-09-2016
Havari/Accident 510-2016-312 OY-GTO Motorfly/Aircraft Nordborg Airfield (EKNB) 2016

510-2016-312