Havari med OY-XPM ved Herning Flyveplads (EKHG) d. 20-7-2016

Publikationsdato 20-07-2016
Havari/Accident 530-2016-55 OY-XPM Svævefly/Glider Herning (EKHG) 2016

530-2016-55