Havari med OY-XZU ved Wyk d. 25-07-2013

31-12-2013